Demirbaş Takip Modülü

  • Amaç: Bu modül, demirbaş eşyalarının giriş, çıkış ve takibinin yapılmasını sağlamaktadır.
  • Kullanıcılar: Ambar ve Ayniyat sorumlu personeli.

Modül, Sağlık Bakanlığının Ayniyat İşlemleri konusunda kullandığı iş akışı, yönetmelik ve yönergeler dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Hastane depo ve ambarlarında tutulan sarf malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesi, demirbaş kayıtlarının tutulması, gerekli işlemlerin yapılması ve tüm bunlara ilişkin mevzuatta yer alan formların çıktılarının usullerine uygun alınması amaçlanmıştır.

Malzeme giriş ve çıkışına dair işlemler yapılabilmekte ve bu kapsamda istenilen formlar (hibe formu – muayene raporu – tesellüm makbuzu – zimmet formu – çıkış pusulası – hek tutanağı – terkin müzekkeresi – kırık/kayıp tutanağı gibi…) alınabilmektedir.

Demirbaş defteri,icmal cetveli ve esas defter usulüne uygun kayıt altına alınmaktadır.

Demirbaşlara ilişkin amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılabilmektedir.

Gerekli matbu evrakların çıktıları kolayca alınabilmektedir.

Envarter dökümü (aylık/yıllık) yapılabilmektedir.

Bu modül, ambar ve depoların birden fazla konumdan hizmet vermesini destekleyebilmektedir.

Tutulan kayıtlara ve yapılan işlemlere ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmekte ve paroların çıktıları alınabilmektedir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenebilmektedir.